License conditions

Disse licensbetingelser gælder for alle billederne, som Nöstler Photo tilbyder Køber på shop.noestler.net.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer køber at være bundet af Licensbetingelserne. Licensbetingelserne, prislisten på hjemmesiden og brugsbetingelserne på Hjemmesiden udgør en bindende Aftale mellem Køber og Nöstler Photo. Enhver fravigelse fra Aftalen skal være skriftlig og underskrevet af Nöstler Photo for at være gældende.

1 Licensens omfang

1.1 Efter Købers betaling for Billedet, giver Nöstler Photo Køber en ikke-eksklusiv ret til at bruge billeder på de vilkår, der er fastsat i Aftalen.

1.2 Køber er berettiget til at bruge Billedet i sin egen databehandling og eget arbejde. Køber må ikke sælge Billedet eller gøre det tilgængeligt for tredjemand, medmindre Billedet anvendes som en del af et kreativt eller redaktionelt arbejde, som Køber udfører for tredjemand. Køber må derfor ikke sælge, distribuere, udleje, lease, udlåne, pantsætte eller på anden vis overføre, overdrage eller give underlicens til Billedet til tredjemand - dette inkluderer brug af Billedet i online skabeloner eller andre online services, der giver tredjemand adgang til Billedet.

1.3 Køber må ikke bruge Billedet på en krænkende, nedladende eller anstødelig måde eller i en krænkende, nedladende eller anstødelig sammenhæng.

1.4 Køber må ikke bruge Billedet som del af et logo, varemærke eller andet forretningskendetegn.

1.5 Billedet er Royalty-Free og kan anvendes i hele verden, og der er ingen restriktioner på brugen af Royalty-Free billeder, udover hvad der følger af Aftalen.

1.6 Billedet må beskæres og ændres.

2 Priser

2.1 Priser og betalingsbetingelser fremgår af hjemmesiden. 

2.2 Nöstler Photo er berettiget til at ændre sine priser når som helst.

3 Tilbagebetalinger

3.1 Tilbagebetalinger tilbydes desværre ikke, og Køber skal betale det fulde beløb for det købte billede, uanset om Billedet downloades eller anvendes.

3.2 Hvis Materialet er defekt, skal Nöstler Photo, efter eget valg og som Købers eneste beføjelse, enten give Køber et tilsvarende Billede eller refundere Køber det beløb, som Køber har betalt for det defekte Billed. Køber har ikke andre rettigheder og kan ikke rejse andre krav som følge af defekt Billede.

4 Immaterielle rettigheder

4.1 Nöstler Photo beholder alle immaterielle rettigheder til Billedet. Køber skal respektere Nöstler Photo's rettigheder og er ansvarlig for enhver krænkelse af disse rettigheder.

4.2 Køber gives ingen rettigheder til Billedet med undtagelse af den begrænsede licens, der er angivet i Aftalen.

4.3 Køber må ikke bryde eller ændre sikkerhedskoder, ændre eller fjerne meddelelser om ophavsrettigheder, varemærker eller andre rettigheder, der er markeret på eller i forbindelse med Billedet.

5 Begrænset garanti

5.1 Nöstler Photo garanterer at have ret til at give licens til Billedet på hjemmesiden. Nöstler Photo garanterer ikke at have licens eller opnået rettigheder til, eller godkendelser vedrørende, indholdet på Billedet, hvad enten det drejer sig om logoer, designs, arkitektur, møbler, personer eller andre gengivne emner. Indholdet kan være underlagt ophavsrettigheder, varemærker, ejendomsrettigheder, privatlivsrettigheder eller andre rettigheder tilhørende tredjemand, og Køber er alene ansvarlig for at afgøre, hvorvidt en godkendelse fra tredjemand er nødvendig, og, hvis dette er tilfældet, for at opnå en sådan godkendelse.

5.2 Hvis tredjemand gør indsigelse mod Købers brug af Billedet, skal Køber omgående underrette Nöstler Photo skriftligt. I tilfælde af en berettiget indsigelse skal Nöstler Photo efter eget skøn, og som Købers eneste beføjelse, enten tilvejebringe Køber et lignende Billede eller refundere Køber det beløb, som Køber har betalt for det pågældende materiale. Licenstager har ikke andre beføjelser og kan ikke rejse andre krav i henhold til denne begrænsede garanti.

5.3 Udover denne begrænsede garanti leveres Billederne "som de er og forefindes", og Nöstler Photo afgiver ingen yderligere garanti, hverken direkte eller indirekte, vedrørende Billederne eller hjemmesiden, herunder garantier vedrørende Billedernes anvendelighed til et bestemt formål.

6 Ansvarsbegrænsning

6.1 Nöstler Photo påtager sig intet ansvar for skader eller økonomiske tab, herunder men ikke begrænset til, driftstab, tabt avance, tab af data, tab af materiale eller noget andet indirekte økonomisk tab, der lides som følge af brug af Billedet eller hjemmesiden. Køber er opmærksom på, at der kan forekomme systemsvigt, manglende tilgængelighed, udfald, forsinkelser, forstyrrelser eller hacking af hjemmesiden.

6.2 Nöstler Photo er ikke ansvarlig for tab forårsaget af Købers brug af Produkterne i strid med Aftalen eller i strid med Nöstler Photo's instruktioner, Købers uagtsomhed eller tab forårsaget af Købers eget hardware, software, browser, server eller internetforbindelse.

6.3 Nöstler Photo er ikke ansvarlig for skade, som påføres Køber, som en direkte eller indirekte følge af, at Nöstler Photo forhindres eller forsinkes i at opfylde sine forpligtelser under Aftalen på grund af en opstået force majeure begivenhed. Som force majeure anses bl.a. krig, naturkatastrofer, strejker, ildebrand samt andre forhold som Nöstler Photo ikke er herre over. I tilfælde af force majeure udskydes levering indtil levering kan finde sted. Hvis forsinkelsen varer i mere end 1 (en) måned, kan begge parter opsige Aftalen uden varsel og uden betaling af kompensation eller erstatning til den anden part.

6.4 Nöstler Photo garanterer ikke et vist antal eller et vist Billede på Hjemmesiden. Nöstler Photo kan derfor ikke mødes med krav, hvis antallet af Billeder reduceres, eller hvis et bestemt Billede fjernes fra hjemmesiden. Nöstler Photo's produktansvar er begrænset mest muligt i henhold til gældende lovgivning.

6.5 I alle tilfælde er Nöstler Photo's samlede ansvar begrænset til det beløb, som Køber har betalt til Nöstler Photo i det år, hvor tabet eller skaden opstod og tidsmæssigt begrænset til en periode på 1 (et) år fra Købers seneste download af Billedet.

7 Persondata

7.1 For at levere og forbedre sine ydelser indsamler Nöstler Photo visse data om Køber. Al data bliver indsamlet og opbevaret i overensstemmelse med Persondataloven. Køber kan når som helst kontakte Nöstler Photo og anmode om at få oplyst, hvilke data Nöstler Photo har indsamlet og opbevarer om vedkommende. Køber kan også få sine data rettet eller slettet.

8 Ændringer

8.1 Nöstler Photo kan når som helst ændre Licensbetingelserne. Information om ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

9 Lovvalg og værneting

9.1 Enhver tvist mellem Køber og Nöstler Photo skal afgøres ved Københavns Byret i henhold til dansk lovgivning.

© Nöstler Photo November 2016